De transitievergoeding, verschuldigd of toch niet?

Persbericht geplaatst door Clickr op 18-05-2015
mr. C.A.F. Haans (Caroline), 2015, De Ondernemer
Per 1 juli 2015 ontvangt iedere werknemer met een dienstverband van minimaal 2 jaar een transitievergoeding als de dienstbetrekking op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd.
De transitievergoeding wordt als volgt berekend:
de eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/6 maandsalaris per 6 maanden
1/4 maandsalaris per 6 maanden wanneer werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,-.
Minister Asscher heeft 24 februari 2015 een wetswijziging aangekondigd waardoor voorkomen wordt dat werkgevers een hoge transitievergoeding moeten betalen als zij na 1 juli 2015 een tijdelijke kracht in dienst hebben na een onderbreking van 3 maanden. Dit zal met name een rol spelen bij seizoensarbeid. Ook wenst hij dat de werkgever de transitievergoeding niet direct behoeft te betalen als hij de werknemer de garantie kan bieden dat hij binnen 6 maanden weer werk heeft voor deze werknemer.
Voor de berekening van de transitievergoeding moet u als werkgever terugkijken en tellen alle arbeidsovereenkomsten mee, behalve als er een onderbreking is geweest van minimaal 6 maanden. Dat is nu nog 3 maanden, de zogenaamde ketenregeling. Ketens van arbeidsovereenkomsten die in het verleden dus doorbroken leken, zijn dat na 1 juli a.s. wellicht niet meer.
Asscher stelt nu voor dat bij berekening van de transitievergoeding arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn afgelopen én elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van de cao gold) niet worden meegeteld. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen wel mee.