DGA salaris 2012

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 30-01-2012

Op grond van artikel 12a Wet LB 1964 wordt het loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2012 vastgesteld op € 42.000, als hij arbeid verricht voor zijn vennootschap.

De BV dient over het salaris loonbelasting af te dragen. De loonkosten zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting.

De fiscus hanteert echter meer normen voor het bepalen van het DGA salaris

Er wordt onder andere gekeken naar wat de in de markt een gebruikelijke beloning voor vergelijkbare arbeid is.

Als de opbrengsten van het bedrijf bijna geheel (90% of meer) voortkomen uit de arbeid die de directeur verricht, kan de fiscus de zogenaamde afroommethode toepassen. Dit houdt in dat het loon van de DGA wordt bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. Van het verschil dient in dat geval 70% te worden verloond met een minimum van € 42.00

Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen in een voorkomend geval bewijzen wat het bedrag van het gebruikelijk loon moet zijn.

Verzoek vrijstelling of verlaging DGA salaris in de startfase mogelijk

De DGA van de BV kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten.

Om discussie met de belastingdienst te voorkomen adviseert Arent Wilde, eigenaar van Wilde Belastingadvies, het DGA salaris af te stemmen met de belastingdienst

Wilde Belastingadvies kan u helpen met het aanvragen van vaststelling van het minimale DGA salaris.

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, of hulp wensen met het berekenen/afstemmen van het salaris. Dan kunt u, vrijblijvend, contact opnemen met Arent Wilde van Wilde Belastingadvies telefoonnummer 035-700 97 01 of via info@wildegroep.nl