Het nieuwe arbeidsrecht

Persbericht geplaatst door Clickr op 10-07-2014
Mr. P.L. Nijmeijer (Paul), 2014, de Ondernemer
Proeftijd
In arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien dit wel gebeurt, is dit beding nietig en daardoor ongeldig.
Concurrentiebeding
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven op grond van welk zwaarwichtig bedrijfsbelang het opnemen ervan noodzakelijk is. Een concurrentiebeding zonder een dergelijke motivering is nietig en daardoor ongeldig.
Aanzegplicht
Nieuw is de aanzegplicht bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. De werkgever moet uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk aangeven of de overeenkomst verlengd wordt. En is dat het geval, de voorwaarden vermelden. Gebeurt het aanzeggen niet, dan moet hij aan de werknemer een boete betalen.
Loondoorbetaling
De oude regeling "geen arbeid, geen loon" vervalt. De werkgever is voortaan verplicht het loon toch door te betalen als de werknemer niet werkt, tenzij dit niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. In het arbeidscontract kan deze loondoorbetalingsverplichting voor de eerste zes maanden worden uitgesloten.
Per 1 juli 2015 treden vervolgens de overige wijzigingen in werking. Deze hebben onder andere betrekking op de nieuwe ontslagroutes, de ketenregeling, de transitievergoeding en de nieuwe beÃĢindigingsovereenkomst.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist van ons kantoor.