Ruimtelijke onderbouwing opstellen

Persbericht geplaatst door johanmeijer op 14-03-2014

Een goede ruimtelijke onderbouwing kan er voor zorgen dat er afgeweken mag worden van een bestemmingsplan. Dit kan alleen als de ruimtelijke onderbouwing goed gemotiveerd is en als het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Zo is het mogelijk om een bouwplan dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan toch door te laten gaan.

De onderbouwing
De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een groot aantal onderwerpen. Het doel van een ruimtelijke onderbouwing is het aantonen dat uw plan onder meer:

· Past in het (ruimtelijke) beleid van het rijk, de provincie en de gemeente

· In overeenstemming is met de milieuwetgeving op het gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit (zoals stof en geur), bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid en bodemkwaliteit

· Geen verstoring betekend van archeologische waarden of voor de leefomgeving van planten en dieren

· Voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten.

De eisen die er zijn vanuit bovengenoemde onderwerpen aan een plan en aan de ruimtelijke onderbouwing worden gesteld zijn sterk verschillend van plan tot plan. Tevens zijn ze afhankelijk van de omvang van het project en de ruimtelijke ingreep die daar bij komt kijken. Ook het feit of er daadwerkelijk onderzoek nodig is verschilt per zaak.

BJZ kan u op het gebied van de ruimtelijke onderbouwen maatwerk leveren. Zij zijn uit kostenoverweging kritisch op het uitvoeren van onderzoeken. Al in de offertefase beoordelen zij de onderzoeksvereisten, zodat u in de offerte gelijk de totale eindprijs in beeld hebt en niet tegen onverwachte kosten achteraf aan loopt. Verder is BJZ snel, betaalbaar en compleet in de diensten die zij leveren. Met de jarenlange ervaring en expertise kan BJZ elke zaak aan. Of het nu gaat om een klein of groot project, bij alle projecten zetten zij zich meer dan 100% in. Wanneer u de ruimtelijke onderbouwing laat opstellen door BJZ kiest u voor een vlot en efficiënt planproces.