Stichting en de belastingplicht

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 28-07-2011
Stichting en de belastingplicht

Een stichting kan aangeslagen worden voor de vennootschapsbelasting

Een stichting is een rechtspersoonen wordt opgericht bij notariële akte, door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen. In de regel heeft een bestuur een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is het enige verplichte orgaan van een stichting. Daarnaast kan er nog een raad van toezicht zijn, die toezicht houdt op het stichtingsbestuur. In beginsel is een stichting vrijgesteld van de vennootschapsbelasting gaat de stichting echter commerciële activiteiten aan dan is zij alsnog belastingplichtig.

Een praktijkvoorbeeld:

De belastinginspecteur heeft aan een stichting een aanslag vennootschapsbelasting 2005 van 100.000 euro opgelegd. De stichting stelt dat zij een non-profit stichting is en daarom niet belastingplichtig is voor de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Volgens de Rechtbank moet evenwel op grond van de gedingstukken, waaronder de oprichtingsakte en de website, worden vastgesteld dat de stichting overeenkomstig haar statutaire doelstellingen diensten verricht in opdracht van derden op het gebied van het beheren van intellectuele eigendomsrechten. Daarmee treedt zij in concurrentie met andere ondernemingen. De stichting is daarom belastingplichtig voor de Wet Vpb.
Vervolgens komt de vraag aan de orde of de hoogte van de aanslag juist is. Omdat de stichting nooit aangifte heeft gedaan en ook niet op aanmaningen daartoe heeft gereageerd, wordt de bewijslast omgekeerd. De stichting slaagt er echter niet om aan te tonen dat zij niet belastingplichtig is.
Wel vindt de Rechtbank de aanslag te hoog. De Rechtbank gaat uit van de door de stichting in de jaarstukken 2005 verantwoorde omzet van 18.391 euro. Daarbij wordt de fiscale winst gelijk gesteld aan de omzet. De door de stichting gemaakte kosten worden niet in aanmerking genomen. Een hoger resultaat in 2005 acht de Rechtbank noch aannemelijk noch redelijk.

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, of hulp met het omzetten van een ordelijk administratie voor een stichting. dan kunt u contact opnemen met Arent Wilde van Wilde Belastingadvies telefoonnummer 035-700 97 01 of via info@wildegroep.nl