Stuiten van verjaring

Persbericht geplaatst door Clickr op 14-05-2013

mr. S.H.M. van den Elsen - Haans Advocaten Roosendaal
Om schuldenaren niet oneindig lang in onzekerheid te laten verkeren gelden er wettelijke verjaringstermijnen waarbinnen een vordering in principe verhaald dient te worden op de wederpartij. De schuldeiser heeft echter de mogelijkheid om de verjaring van de rechtsvordering te stuiten.

Een stuitingshandeling is een schriftelijke waarschuwing van de schuldeiser dat de schuldenaar ondanks de lopende verjaringstermijn gehouden zal worden aan zijn plicht tot voldoening van de rechtsvordering. Het rechtsgevolg van de stuiting is dat de verjaringstermijn wordt afgebroken en van vooraf aan opnieuw begint te lopen.

Hoewel de wetgever geen beperkingen ten aanzien van het aantal maal stuiten in de wet heeft opgenomen, is recentelijk in de rechtspraak bepaald dat ongelimiteerd stuiten niet is toegestaan.

In desbetreffende zaak had een voormalig werknemer een vordering ingesteld op grond van kennelijk onredelijk ontslag, waarvoor een verjaringstermijn van zes maanden gold. Gedurende negen jaar was de vordering telkenmale tijdig en op een correcte wijze gestuit. De redenen die hiervoor waren aangevoerd betroffen de verwerking van de mentale klap van het ontslag en het verzamelen van bewijsmateriaal.

Ondanks dat er geen wettelijke beperking geldt voor het aantal maal dat gestuit kan worden, oordeelde de rechter dat het op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de vordering gedurende een dermate lange termijn te stuiten. Daarbij werd acht geslagen op de korte verjaringstermijn. Voorts excuseerde ook de aangevoerde gronden niet een uitstel van een dergelijk lange termijn.

Het is derhalve zaak om ook een vordering die op correcte wijze is gestuit tijdig in rechte aanhangig te maken jegens de wederpartij.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht of een advies op maat? Neem dan contact op met advocatenkantoor Haans Advocaten in Roosendaal of kijk op www.haansadvocaten.nl.