Wat is smartengeld?

Persbericht geplaatst door ederuijter op 06-09-2015
Smartengeld ontvangen na een verkeersongeluk
Naast compensatie voor materiƫle schade is er ook compensatie voor immateriƫle schade. Hieronder wordt bijvoorbeeld leed, pijn en een verminderde levensvreugde als gevolg van een incident of ongeluk verstaan. Deze vorm van vergoeding wordt smartengeld genoemd. De meeste uitkeringen van smartengeld vinden plaats na lichamelijk letsel, maar het is ook mogelijk dat psychisch letsel wordt vergoed. Het betrokken zijn bij een ernstig ongeluk, slachtoffer zijn van seksueel misbruik of op een andere manier een traumatische gebeurtenis meemaken, maakt dat het slachtoffer een claim kan maken voor smartengeld. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld in de wetgeving.

Wetgeving
Artikel 6:106 BW beschrijft dat de benadeelde, wanneer de schade niet kan worden gerekend onder vermogensschade, recht heeft op een naar gezond verstand vast te stellen schade vergoeding als:
1. De aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen. Hiermee wordt bedoeld dat de aansprakelijke met voorbedachten rade heeft gehandeld.
2. De benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.
3. Het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam. Hierbij wordt dus een inschatting gemaakt naar de schade die een overledene zou hebben geleden, mocht deze nog levend zijn. In de meeste gevallen gaat het hier om grafroof, vandalisme aan een graf of nagedachtenis en grafschending.

Voorwaarden
Wanneer een van bovenstaande voorwaarden van toepassing is, kan een beroep gedaan worden op smartengeld. Hiernaast moet ook rekening gehouden worden met:
1. Er moet sprake zijn van een aansprakelijke tegenpartij
2. Er moet bewijs zijn van aansprakelijkheid
3. Er moet bewijs zijn dat de schade het gevolg is van het ongeval
4. De tegenpartij moet WA verzekerd zijn of naar redelijkheid het bedrag kunnen betalen
5. De schade kan pas volledig afgewikkeld worden als na verloop van tijd het letsel genezen is of niet verder zal herstellen. Tot die tijd zijn voorschotten mogelijk. Op deze manier wordt het gehele hersteltraject meegenomen in de hoogte van de vergoeding.

Letselschade advocaat Amsterdam
Kunt u zich vinden in een hierboven geschetste situatie of wilt u weten of u aan de voorwaarden voor het ontvangen van smartengeld? Neem dan eens contact met ons op. Met jarenlange ervaring in letselschade, bent u bij ons aan juiste adres voor al uw vragen en opdrachten omtrent schadevergoedingen.