Werkgever ook aansprakelijk voor ZZP-er

Persbericht geplaatst door Clickr op 14-06-2012

mr. C.A.F. Haans (Caroline), 2012, De Ondernemer


Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Davelaar-arrest gewezen. Dit arrest is belangrijk voor werkgevers die met ZZP-ers werken binnen hun onderneming.

Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan kan de werkgever voor vergoeding van deze schade worden aangesproken op grond van artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de werkgever ertoe verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemer, bijvoorbeeld door te zorgen voor veilige werkomstandigheden, zodat ongevallen worden voorkomen.

De vraag die recent in het Davelaar-arrest door de Hoge Raad is beantwoord, is of de werkgever deze zorgplicht ook heeft ten opzichte van een zelfstandig ondernemer, de zogenaamde ZZP-er. Deze vraag heeft de Hoge Raad bevestigend beantwoord. Wanneer u als opdrachtgever zeggenschap heeft over de werkomstandigheden van de ZZP-er, dan valt ook de ZZP-er onder de zorgplicht op grond van artikel 658 lid 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Werkgeversorganisaties zijn niet enthousiast over dit arrest. Heeft een ZZP-er immers niet als zelfstandig ondernemer een eigen verantwoordelijkheid over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden verricht?

Over (de reikwijdte van) de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP-er heeft de Hoge Raad zich niet uitgelaten. Daarentegen had de ZZP-er in het Davelaar-arrest geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, zoals het merendeel van de ZZP-ers in Nederland geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, en was dit geen beletsel om een beroep te doen op artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorzichtigheid is dus geboden.